Bærekraftige og innovative trebygg opptil 8 etasjer med bindingsverk

Prosjektets hovedmål og delmål

Hovedmålet er å tilby innovative trebygg i volummarkedet for (bolig)bygg i 5-8 etasjer, for å bidra til substitusjon fra materialer med større CO2-avtrykk til klimavennlige trekonstruksjoner som støtter FNs bærekraftmål. Vi skal utvikle preaksepterte/allment tilgjengelige løsninger som ivaretar akustiske egenskaper, brannsikkerhet og stabilitet på en god og trygg måte.

Prosjektsammendrag

Støren Treindustri vil sammen med Kjeldstad Trelast, som produserer et vidt spekter av trelast, interiørprodukter og prefabrikkerte byggesett, utvikle et helt nytt byggekonsept med løsninger for trebygg i 5-8 etasjer basert på bindingsverkkonstruksjon og industrielt prefabrikkerte elementer.

Vi har fått med oss Veidekke Entreprenør, en av de mest innovative entreprenørene i Norge, som stadig ser etter nye, forbedrede løsninger for fremtidens klimavennlige og bærekraftige bygg. SINTEF Community er Norges fremste kompetansemiljø innen FoU på miljøvennlige bygg/byggtekniske løsninger. Bred kompetanse og erfaring, koblet med omfattende oppdrags- og forskningsvirksomhet samt avansert utstyr for eksperimentelle forsøk i laboratorier og felt, sikrer kvalitet på løsningene som utarbeides.

Sammen vil aktørene utvikle nye løsninger for fremtidens boligbygging. Disse vil kunne erstatte materialer med et høyere CO2-avtrykk (stål, betong) og komplettere andre løsninger hvor det bygges i tre (massivtre, limtre). Derigjennom vil prosjektet bidra positivt til å oppnå flere av FNs bærekrafts-mål og også Norges målsettinger og forpliktelser i Paris-avtalen.

Løsningene skal baseres på bindingsverk-konseptet med effektiv, industriell prefabrikasjon, hvor både kvalitet/HMS, produktivitet, og tidsforbruk har klare fordeler sammenlignet med plassbygging.

De største tekniske utfordringene, omhandler brann, avstiving og lydforhold, der kravene til brannsikkerhet og stabilitet øker med byggehøyden. I dag er ikke kunnskapsnivået høyt nok, og dette utløser et betydelig forskningsbehov.

Virkninger og effekter

Urbanisering av byer/tettsteder, fortetting og krav om mer bygging i høyden, gjør at treindustrien må utvikle løsninger for dette segmentet, som har et betydelig vekstpotensiale og kan gi kraftig vekst i verdiskapingen for treindustrien og resten av verdikjeden. Videre vil det gi positive ringvirkninger og økt verdiskaping i hele verdikjeden skog og tre.

Løsningene vil bli tilgjengelige for andre aktører i treindustrien og dette vil gi et verdiskapings-potensiale mange ganger det aktørene har målsatt. Prosjektets løsninger baseres på bruk av lokalt råstoff og regionale aktører i alle ledd. Dette gir verdifull utvikling av klyngesamarbeidet i næringen, lave miljøbelastninger ifm. produksjon, kraftig redusert CO2-fotavtrykk innen byggsektoren og svært viktig, fremtidsrettet og innovativ utvikling av norsk treindustri og byggenæringen i møte med sirkulærøkonomien.

Øvrige partnere i prosjektet er SINTEF Community, Veidekke Entreprenør og Kjeldstad Trelast.

www.sintef.no/community

www.veidekke.no

www.kjeldstad-trelast.no