Inkluderende arbeidsliv

STI er IA-bedrift, men hva er det?

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til det beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-avtalen har to overordnede mål:  

  • Redusere sykefraværet med 10 % fra årsgjennomsnitt for 2018
  • Redusere frafallet fra arbeidslivet.

I Støren Treindustri tar vi imot personer på utplassering eller i arbeidstrening og bidrar til å gi muligheter for ulike grupper med utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet.